CỨU LẤY NON SÔNG – Nhạc Lê Vỹ Kiều / Hoàng Hoa đàn guitar và ca

Tổ quốc lâm nguy,
Đất nước suy đồi
Bạo quyền ngạo tàn
Áp bức muôn dân

Hãy đứng lên! Hãy đứng lên!
Chừng chờ chi nữa?
Quyết đấu tranh, xóa bất công,
Xóa đi bạo quyền.
Cho nhân dân sống trong thái hòa
Được tự do, được ấm no.
Dẫu có phải hy sinh!
Dẫu có phải ngục tù!
Nguyện đem thân này, đền đáp non sông.

Đất nước hôm nay,
Đầy dẫy ngục tù,
Lòng người hận, sầu,
Chất ngất oan khiên.

Hãy đứng lên! Hãy đứng lên!
Đòi lại công lý.
Quyết đấu tranh, xóa bất công,
Xóa đi bạo quyền.
Cho nhân dân sống trong thái hòa
Được tự do, được ấm no.
Dẫu có phải hy sinh!
Dẫu có phải ngục tù!
Nguyện đem thân này, cứu lấy non sông.

Tổ quốc, giang sơn
Đang mất chủ quyền,
Bởi đảng cầm quyền,
Bán nước cầu vinh.

Hãy đứng lên! Hãy đứng lên!
Đòi lại dân chủ.
Quyết đấu tranh, xóa bất công,
Xóa đi độc tài.
Cho nhân dân sống trong thái hòa
Được tự do, được ấm no.
Dẫu có phải hy sinh!
Dẫu có phải ngục tù!
Nguyện đem thân này, đền đáp non sông.
Nguyện đem thân này, cứu lấy non sông.

This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s